DSS ženklai

DSS ženklai

1. Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai nuo 2005 m. gruodžio 23 d. (toliau – nuostatai) nustato minimalius gaisrinės saugos ženklų ir jų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose reikalavimus, gaisrinės saugos ženklų reikšmę, formą, spalvas, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų pareigas įrengti šiuos ženklus.

2. Nuostatai parengti pagal Europos Sąjungos direktyvą 92/58/EEC dėl minimalių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos apsaugos ženklus bei pagal Lietuvos standartus LST ISO 7010:2004 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Saugos ženklai, naudojami darbo ir viešose vietose“ ir LST ISO 3864-1:2004 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų darbo ir viešose vietose projektavimo principai“.

3. Šių nuostatų reikalavimai yra privalomi visoms Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems ūkio subjektams (toliau – įmonės), kuriuose darbo santykiai grindžiami Darbo sutarties įstatymu ir kitais darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais.

4. Šie nuostatai nereglamentuoja pavojingų medžiagų pavojaus klasę nurodantiems ženklams nustatytų reikalavimų.


Patikslinkite paiešką